การตลาดรูปแบบใหม่
ตรงใจผู้บริโภค

การตลาดรูปแบบใหม่ กระบวนการแห่งการสื่อสารที่ตรงใจผู้บริโภค คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่น, กิจกรรมWorkshop, แคมเปญตอบแทนลูกค้าต่างๆ ทีมการตลาดของ 1577 โฮมชอปปิ้ง ได้ทำการวิเคาระห์ถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อวางกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ 360 องศา ทั้งด้านโปรโมชั่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อวิทยุโทรทัศน์ , สื่อสิ่งพิมพ์ , สื่อออนไลน์ เพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

นักการตลาดในมุมมอง 1577 โฮมชอปปิ้ง เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ มุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าที่ตรงใจกลุ่มผู้บริโภคเป็นสำคัญ อีกทั้งสื่อหลักในการสื่อสารไปยังผู้บริโภคของ 1577 โฮมชอปปิ้งนั้น คือสื่อโทรทัศน์ ซึ่งมีการเข้าถึงได้รวดเร็ว ฉะนั้นสารที่จะสื่อออกไปต้องตรงประเด็นและมีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ก่อนตดสินใจซื้อ อีกทั้งทีมการตลาดของ 1577 โฮมชอปปิ้ง เราพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการเพื่อนำไปพัฒนาสินค้าและการบริการ เพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศตลอดไป